نام و نام خانوادگی تاریخ تولد شماره ملی نام پدر تصویر
مجید ابویی مهریزی 30/01/1375 4460092654 تصویر ورزشکار
محل صدور
مهریز


عناوین