نام و نام خانوادگی تاریخ تولد شماره ملی نام پدر تصویر
سولماز کربلائی //1366 0946817154 تصویر مربی
محل صدور
مشهد

درجه مربیگری نوع مربیگری سال برگزاری محل برگزاری آدرس ایمیل
دو کورسی 1393 تهران

شرح