نام و نام خانوادگی تاریخ تولد شماره ملی نام پدر تصویر
میلاد پیراللهی //1366 0453704786 تصویر مربی
محل صدور
شمیران

درجه مربیگری نوع مربیگری سال برگزاری محل برگزاری آدرس ایمیل
دو کورسی 1393 تهران

شرح