نام و نام خانوادگی تاریخ تولد شماره ملی نام پدر تصویر
بهاره اسد الهی //1365 0080987222 تصویر مربی
محل صدور
تهران مرکزی

درجه مربیگری نوع مربیگری سال برگزاری محل برگزاری آدرس ایمیل
دو کورسی 1394 تهران

شرح