نام و نام خانوادگی تاریخ تولد شماره ملی نام پدر تصویر
مهدی مرادی یزدی //1364 2595849476 تصویر مربی
محل صدور
رشت

درجه مربیگری نوع مربیگری سال برگزاری محل برگزاری آدرس ایمیل
دو کورسی 1393 تهران

شرح