نام و نام خانوادگی تاریخ تولد شماره ملی نام پدر تصویر
سیدمحمد بهشتی //1353 0703573871 تصویر مربی
محل صدور
تربت حیدریه

درجه مربیگری نوع مربیگری سال برگزاری محل برگزاری آدرس ایمیل
دو کورسی 1393 تهران

شرح