نام و نام خانوادگی تاریخ تولد شماره ملی نام پدر تصویر
ایوب رحمانی //1366 4231933146 تصویر مربی
محل صدور
بویراحمد(یاسوج)

درجه مربیگری نوع مربیگری سال برگزاری محل برگزاری آدرس ایمیل
دو کورسی 1394 تهران

شرح