نام و نام خانوادگی تاریخ تولد شماره ملی نام پدر تصویر
مهران محمدی //1363 0829459367 تصویر مربی
محل صدور
شیروان

درجه مربیگری نوع مربیگری سال برگزاری محل برگزاری آدرس ایمیل
دو کورسی 1393 تهران

شرح