نام و نام خانوادگی تاریخ تولد شماره ملی نام پدر تصویر
سعید ایوب خدابنده // 2649224401 تصویر مربی
محل صدور
بندرانزلی

درجه مربیگری نوع مربیگری سال برگزاری محل برگزاری آدرس ایمیل
دو کورسی 1393 تهران

شرح