نام و نام خانوادگی تاریخ تولد شماره ملی نام پدر تصویر
مهرداد احمدی //1368 1270376268 تصویر مربی
محل صدور
اصفهان

درجه مربیگری نوع مربیگری سال برگزاری محل برگزاری آدرس ایمیل
دو کورسی 1393 تهران

شرح