نام و نام خانوادگی تاریخ تولد شماره ملی نام پدر تصویر
رضا زاهدی //1361 2296311083 تصویر مربی
محل صدور
شیراز

درجه مربیگری نوع مربیگری سال برگزاری محل برگزاری آدرس ایمیل
دو کورسی 1393 تهران

شرح