نام و نام خانوادگی تاریخ تولد شماره ملی نام پدر تصویر
جمال رحمان پور مقدم //1366 2899886134 تصویر مربی
محل صدور
پیرانشهر

درجه مربیگری نوع مربیگری سال برگزاری محل برگزاری آدرس ایمیل
دو کورسی 1394 تهران

شرح