نام و نام خانوادگی تاریخ تولد شماره ملی نام پدر تصویر
ویدا هاشمی نژاد //1362 2991739584 تصویر مربی
محل صدور
کرمان

درجه مربیگری نوع مربیگری سال برگزاری محل برگزاری آدرس ایمیل
دو کورسی 1394 تهران

شرح