نام و نام خانوادگی تاریخ تولد شماره ملی نام پدر تصویر
ثمین پسران افشاریان //1363 2753826730 تصویر داور
محل صدور
ارومیه

درجه داوری نوع داوری سال برگزاری محل برگزاری آدرس ایمیل
سه کورسی 1390 ارومیه

شرح