نام و نام خانوادگی تاریخ تولد شماره ملی نام پدر تصویر
عباس حسینی //1368 2500100642 تصویر داور
محل صدور
لارستان

درجه داوری نوع داوری سال برگزاری محل برگزاری آدرس ایمیل
سه کورسی 1394 لامرد

شرح