نام و نام خانوادگی تاریخ تولد شماره ملی نام پدر تصویر
غلامرضا مفتاحی //1354 2296153097 تصویر داور
محل صدور
شیراز

درجه داوری نوع داوری سال برگزاری محل برگزاری آدرس ایمیل
سه کورسی 1394 شیراز

شرح