نام و نام خانوادگی تاریخ تولد شماره ملی نام پدر تصویر
مریم آیتی پور //1356 2002573131 تصویر داور
محل صدور
دزفول

درجه داوری نوع داوری سال برگزاری محل برگزاری آدرس ایمیل
سه کورسی 1394 شیراز

شرح