نام و نام خانوادگی تاریخ تولد شماره ملی نام پدر تصویر
نگین ابکاری //1373 2281590585 تصویر داور
محل صدور
شیراز

درجه داوری نوع داوری سال برگزاری محل برگزاری آدرس ایمیل
سه کورسی 1394 شیراز

شرح