نام و نام خانوادگی تاریخ تولد شماره ملی نام پدر تصویر
مهدیه تقی زاده //1371 4420362553 تصویر داور
محل صدور
یزد

درجه داوری نوع داوری سال برگزاری محل برگزاری آدرس ایمیل
سه کورسی 1394 شیراز

شرح