نام و نام خانوادگی تاریخ تولد شماره ملی نام پدر تصویر
حامد غفاری //1366 2972241487 تصویر داور
محل صدور
میاندوآب

درجه داوری نوع داوری سال برگزاری محل برگزاری آدرس ایمیل
سه کورسی 1390 ارومیه

شرح