نام و نام خانوادگی تاریخ تولد شماره ملی نام پدر تصویر
رضا افشریان زاده //1357 0071501134 تصویر داور
محل صدور
تهران مرکزی

درجه داوری نوع داوری سال برگزاری محل برگزاری آدرس ایمیل
سه کورسی 1394 تهران

شرح