نام و نام خانوادگی تاریخ تولد شماره ملی نام پدر تصویر
دلارام ذاکرانی //1370 4310499686 تصویر داور
محل صدور
قزوین

درجه داوری نوع داوری سال برگزاری محل برگزاری آدرس ایمیل
سه کورسی 1394 تهران

شرح