نام و نام خانوادگی تاریخ تولد شماره ملی نام پدر تصویر
شبنم قربانی //1350 2802599739 تصویر داور
محل صدور
خوی

درجه داوری نوع داوری سال برگزاری محل برگزاری آدرس ایمیل
سه کورسی 1390 ارومیه

شرح